13/11/2018: Cystadleuaeth Pêl-rwyd / Netball tournament

15/11/2018: Lluniau Unigol / Individual Photos

16/11/2018: Plant mewn Angen: Gwenllianbury (Gwisgoedd lliwgar) / Children in Need Gwenllianbury (Bright clothing)   £1 (£1.50 am deulu/for a family)

19/11/2018: Imiwneiddio plant am y ffliw / Flu immunisation

21/11/2018: Cyfarfod CRhA / PTA Meeting

26/11/2018: Cystadleuaeth Pêl-droed / Football tournament

05/12/2018: Cinio Nadolig / School Christmas Dinner

10/12/2018: Prynhawn agored i rieni newydd / Open afternoon for new parents

14/12/2018: Diwrnod Siwmperi Nadolig / Christmas Jumper Day (£1)

17/12/2018: Ymarfer Sioe (Gwisg Llawn) / Dress Rehearsal for show

18/12/2018: Sioe Nadolig / Christmas Show (Matinėe: 13:30 / Noswaith/Evening: 18:00)

19/12/2018: Parti Nadolig / Christmas Party (Clwb Rygbi Cydweli / Kidwelly Rugby Club)

21/12/2018: Diwrnod olaf y tymor / Last day of term

2019

07/01/2019: Diwrnod HMS (Ysgol ar gau i ddisgyblion) / INSET Day (School Closed for pupils)

08/01/2019: Diwrnod cyntaf y tymor i ddisgyblion / First day of term for pupils

18/01/2019: Rygbi Tag (Merched) / Tag Rugby (Girls)

25/01/2019: Gweithdy ymddygiad gwrth-gymdeithasol gan PC Ally - PC Ally workshop about anti-social behaviour (Blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 & 6)

25/01/2019: Disgo Santes Dwynwen Disco (Neuadd Gwenllian Hall) 4:30-6:30pm

26/01/2019: Gala Nofio Genedlaethol yr Urdd / Urdd National Swimming Gala

28/01/2019: ParentPay yn mynd yn fyw / ParentPay goes live

05/02/2019: Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel / Safer Internet Day

06/02/2019: Cystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd (Rownd Sirol) / Urdd Netball Tournament (County Round)

08/02/2019: Dydd Miwsig Cymru / Welsh Music Day

21/02/2019: Taith Gwyl Ddewi (Bl3-6) / St David's Parade (Yrs 3-6)

 

25/02/2019 - 01/03/2019: Hanner Tymor / Half Term

 

04/03/2019: Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi / St David's Day Celebrations

04/03/2019: Bore Coffi i rieni'r Cyfnod Sylfaen (Perfformiadau gan y dosbarth Meithrin/Derbyn a Blynyddoedd 1a2) / Coffee Morning for Foundation Phase parents (Performances by the Nursery/Reception and Years 1&2)

07/03/2019: Diwrnod y Llyfr / World Book Day (Plant i wisgo fel cymeriad o lyfr / Pupils to dress as a character from a book)

08/03/2019: Ymweliad y Nyrs (Dosbarth Derbyn) / Nurse Visit (Reception Class)

11/03/2019 - 13/03/2019: Llangrannog (Blynyddoedd 5a6 / Years 5&6)

11/03/2019: Gweithdy ZooLab Workshop (Meithrin/Derbyn)

15/03/2019: Diwrnod Trwyn Coch – Gwener Gwallt Gwyllt / Red Nose Day – Mad Hair Friday

20/03/2019: Gweithdy XL Wales Wokshop (Bl1-6 / Yrs 1-6)

23/03/2019: Eisteddfod Cylch (Llanelli)

25/03/2019 - 29/03/2019: Wythnos Big Pedal Week

01/04/2019: HMS / INSET (Ysgol ar gau / School closed)

02/04/2019: Eisteddfod Cerdd (Pontyberem)

04/04/2019: Trawsgwlad / Cross Country

05/04/2019: Prynhawn agored i blant newydd y Dosbarth Meithrin / Open afternoon for new pupils of the Nursery Class (1:30yh - 2:30yh)

06/04/2019: Eisteddfod Sir / County Eisteddfod

08/04/2019: Ymarferion Proms (Theatr y Ffwrnes) Proms Rehearsals (Bl6 / Yr6)

10/04/2019: Noswaith Sinema / Cinema Night (Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase) 3.00yh - 5.00yh

11/04/2019: Noswaith Sinema / Cinema Night (Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2) 3.10yh - 5.10yh

12/04/2019: Diwrnod olaf y tymor / Last day of term

 

15/04/2019 - 26/04/2019 - Gwyliau Pasg / Easter Holidays

29/04/2019: HMS / INSET (Ysgol ar gau i blant / School closed for pupils)

 

30/04/2019: Diwrnod cyntaf y tymor i ddisgyblion / First day of term for pupils

01/05/2019: Celf yr Urdd

06/05/2019: Gwyl y Banc / Bank Holiday (Ysgol ar gau / School closed)

07/05/2019 - 14/05/2019: Profion Cenedlaethol / National Tests (Bl2-6 / Yrs 2-6)

15/05/2019: Pencampwriaeth Athletau Dyfed Athletics Championship (Caerfyrddin/Carmarthen)

16/05/2019 - Mabolgampau Cwm Gwendraeth (Meithrin/Derbyn) / Gwendraeth Valley Sports Day (Nursery/Reception) - Parc y Scarlets, 10yb/am, £3 mynediad / £3 entry 

20/05/2019: Cystadleuaeth Chwaraeon Ysgolion Cydweli / Kidwelly Schools Sports Competition (Blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 and 6)

22/05/2019: Cystadleuaeth Criced yr Urdd Cricket Competition (Blynyddoedd 3 a 4 / Years 3 and 4)

23/05/2019: Gorymdaith Save our Sands Parade (Blynyddoedd 5 a 6 / Years 5 and 6)

23/05/2019: Diwrnod Dysgu Tu Allan / Outdoor Classroom Day

27/05/2019 - 31/05/2019: Hanner Tymor / Half Term

04/06/2019: Cwpan Criced y Byd / Cricket World Cup (CA2 yn unig / KS2 only)

05/06/2019: Ymarferion Proms (Theatr y Ffwrnes) Proms Rehearsals (Bl6 / Yr6)

06/06/2019: Gweithdy Ynni Da Workshop

06/06/2019: Cystadleuaeth KwikCriced Merched / KwikCricket Competition Girls

06/06/2019: Cystadleuaeth KwikCriced Bechgyn / KwikCricket Competition Boys

10/06/2019: Llun Ysgol Gyfan / Whole School Photograph

10/06/2019: Proms - Theatr y Ffwrnes - 7yh (Cofiwch i archebu tocynnau / Remember to order tickets)

17/06/2019 – 21/06/2019: Wythnos Eco-Iach / Eco-Health Week

20/06/2019: Mabolgampau / Sports Day (Dechrau am 1.30yh / Starting at 1.30pm)

24/06/2019 – 12/07/2019: Gwersi Nofio / Swimming Lessons (Gwybodaeth i ddilyn / Information to follow)

25/06/2019: Gweithdy Tyfu i fyny gan Nyrs yr Ysgol (Blwyddyn 6) / Growing up Workshop by the School Nurse (Year 6)

08/07/2019 – 09/07/2019: Nosweithiau Rhieni / Parents Evening

11/07/2019: Ffair Haf / Summer Fayre

17/07/2019: Gwasanaeth Ymadael Blwyddyn 6 / Year 6 Leavers Service

19/07/2019: Diwrnod olaf y tymor i ddisgyblion / Last day of term for pupils

22/07/2019: HMS / INSET (Ysgol ar gau / School closed)